Kế hoạch tháng 8/2017

Tài liệu đính kèm: Tải về

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO GIA LAI

TRƯỜNG THPT ĐINH TIÊN HOÀNG

 

 

Số: _ _/KH-ĐTH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

 

Krông Pa, ngày  01  tháng 8 năm 2017

 

KẾ HOẠCH THÁNG 8/2017

 

1. Công tác tư tưởng

 • Treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền cho năm học mới tạo không khí vui vẻ, phấn khởi để CC,VC,NLĐ, phụ huynh và học sinh sẵn sàng cho năm học mới.
 • Tuyên truyền, vận động đảng viên, viên chức, người lao động và học sinh tham gia học tập và chấp hành tốt Nội quy, Quy chế của cơ quan, đơn vị; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.
 • Tuyên truyền, tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám 19/8 và Quốc khánh 02/9.

2. Thực hiện nhiệm vụ chính trị

 • Toàn thể viên chức và người lao động tham gia đầy đủ các lớp tập huấn do cấp trên tổ chức theo thành phần quy định. Bao gồm học tập chính trị, tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ tổ trưởng, tổ phó và giáo viên. (có kế hoạch riêng);
 • Hoàn thành việc phân công giảng dạy, sắp xếp thời khóa biểu;
 • Chuẩn bị tốt các điều kiện để tiến hành hoạt động dạy học đúng thời gian quy định; chuẩn bị cho lễ khai giảng và tuần sinh hoạt tập thể đầu năm học.
 • Tổ chức thi tin nghề theo lịch của Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai.
 • Giáo viên chủ nhiệm ổn định và làm công tác tổ chức lớp, cho học sinh học Nội quy trường học và một số quy định khác có liên quan.
 1. Công tác tổ chức, cán bộ
 • Hội đồng trường chuẩn bị nội dung họp đầu năm theo quy định của Điều lệ trường phổ thông;
 • Sắp xếp tổ chức lớp học theo phương án 10 lớp (04 lớp 10, 04 lớp 11 và 02 lớp 12); tổ chức học 02 ca/ngày vào buổi sáng. Các môn Thể dục, GDQP, Tin nghề và một số hoạt động khác tổ chức vào buổi chiều.
  • Kiện toàn các tổ chuyên môn, tổ Văn phòng và các Ban… phù hợp với đặc điểm tình hình của nhà trường, gồm 02 tổ chuyên môn là tổ Tự nhiên, tổ Xã hội và tổ Văn phòng

           + Tổ Tự nhiên: gồm các môn khoa học tự nhiên là Toán, Vật lý, Công nghệ, Hóa học, Sinh học, Tin học và nhân viên Thiết bị.

            + Tổ xã hội: gồm các môn khoa học xã hội là Ngữ văn, Ngoại ngữ, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân và các môn Giáo dục Quốc phòng, Thể dục và nhân viên thư viện.

             + Tổ Văn phòng: gồm Kế toán, Văn thư – thủ quỹ, Y tế, Bảo vệ.

             + Các Ban gồm: Ban lao động, Ban Nề nếp – Thi đua khối học sinh.

  • Bổ nhiệm các tổ trưởng, tổ phó theo các tổ chuyên môn, năm học 2017 2018; Bổ nhiệm một số chức danh khác đối với các Ban trong trường; giao nhiệm vụ một số chức danh theo quy định.
  • Thành lập Hội đồng thi đua – khen thưởng năm học 2017 – 2018;
  • Các tổ chuyên môn họp góp ý Bảng phân công giảng dạy học kì I, giới thiệu các chức danh tổ trưởng, tổ phó cho tổ mình trình hiệu trưởng xem xét, quyết định;

4. Công tác Hành chính – Tài vụ – CSVC và công tác khác

 • Mua sắm một số trang thiết bị mới trên cơ sở đề xuất của các bộ phận, tổ chuyên môn; một số biểu mẫu chung cho giáo viên.
 • Cho học sinh mượn SGK trong thời gian sớm nhất để học sinh có sách học trước khi bước vào năm học mới.
 • Ban lao động tổ chức cho học sinh lao động dọn vệ sinh trường lớp: lau chùi, quét dọn phòng học, làm sạch cỏ khuôn viên trường.

Nơi nhận:  

 • Sở GD&ĐT (báo cáo);
 • Ban giám hiệu;
 • Các đoàn thể (phối hợp)
 • Các tổ trưởng CM; (thực hiện)
 • Website Trường;
 • Lưu: HT, VT.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Trần Văn Thế

 

 

PHỤ LỤC KÈM THEO KẾ HOẠCH THÁNG 8/2017

Stt

Nội dung

Thời gian từ …

Thành phần/

Phụ trách

Ghi chú

01

Tựu trường

7h 00’- 9h 00’

21/8/2017

Toàn thể CCVC, NLĐ và học sinh

 • GVCN ổn định tổ chức lớp, chỉ định BCS lớp lâm thời, BCH chi đoàn lâm thời; học sinh học Nội quy;

Phân công nhiệm vụ lao động; Lên kế hoạch mượn SGK.

02

Họp Hội đồng sư phạm

9h 00’ – 11h 00’,

21/8/2017

Toàn thể VC, NLĐ của Trường

Triển khai Kế hoạch tháng 8, giao nhiệm vụ cho VC, LĐ

03

Các tổ họp

13h30’,

21/8/2017

Tổ trưởng, các thành viên của tổ

 • Góp ý phân công GD;
 • Phân công nhiệm vụ;
 • Bàn, thảo luận xây dựng dự thảo kế hoạch của tổ…

04

Triển khai:

 • Các văn bản chuyên môn, nghiệp vụ;
 • Nội dung tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ

7h 30’

Ngày 22-23/8/2017

BGH, các giáo viên đi tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ cùng toàn thể VC, LĐ

 • BGH triển khai một số văn bản của Nhà trường và của cấp trên có liên quan đến VC,LĐ;
 • Các tổ làm việc theo bộ môn (Ghi biên bản gửi lại BGH).

05

Học Chính trị; một số văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến chuyên môn, nghiệp vụ…

7h 30’ 24/8/2017

(Dự kiến)

Toàn thể cán bộ, viên chức của Trường

(TTGDTX huyện)

 • Bồi dưỡng chính trị hè 2017;
 • Nghe quán triệt chỉ thị năm học;
 • Các văn bản liên quan đến chuyên môn, nghiệp vụ…

06

Lao động dọn vệ sinh khuôn viên trường, lớp

7h 30’

25/8/2017

Ban lao động, Giáo viên chủ nhiệm và toàn thể học sinh

Làm cỏ, dọn vệ sinh toàn bộ khuôn viên trường, san lấp các hố, vùng trũng; lau chùi bàn ghế, cửa kính…

07

Học sinh mượn SGK

Từ 22 đến 25/8/2017

Giáo viên chủ nhiệm, học sinh và cán bộ thư viện

 • Phụ trách thư viện lên kế hoạch theo từng lớp/ từng buổi.
 • Học sinh chép Thời khóa biểu…

08

Bắt đầu học chương trình chính khóa

6h45’ ngày 28/8/2017

Toàn thể cán bộ, viên chức và học sinh của Trường

 

 

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website