Hiện nay tình hình diễn biến của dịch bệnh Covid-19 còn nhiều phức tạp, Bộ phận y tế kính đề nghị các tổ chức đoàn thể, cá nhân... thực hiện một số biện pháp sau: