Kế hoạch BDTX

Tài liệu đính kèm: Tải về
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO GIA LAI

TRƯỜNG THPT ĐINH TIÊN HOÀNG

Số: _ _/KH-BDTX.ĐTH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Krông Pa, ngày_ _  tháng 8 năm 2017

 

 

 KẾ HOẠCH

Bồi dưỡng thường xuyên năm học 2017 - 2018

 

 

Thực hiện Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên (BDTX) theo Thông tư số 30/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình BDTX giáo viên trung học phổ thông;

Thực hiện Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT Ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Thực hiện Công văn số 1323/SGDĐT-GDTX ngày 18/7/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai về việc hướng dẫn triển khai BDTX năm học  2017 - 2018;

Trường THPT Đinh Tiên Hoàng xây dựng kế hoạch BDTX giáo viên trung học phổ thông năm học 2017 - 2018 như sau:

I. Mục đích của bồi dưỡng thường xuyên

Nâng cao nhận thức, tư tưởng chính trị, ý thức trách nhiệm của nhà giáo, CBQLGD trong giai đoạn đổi mới hiện nay;

Nâng cao năng lực thực hiện các yêu cầu, nhiệm vụ trọng tâm trong năm học 2017 – 2018 cho GV, CBQLGD;

Duy trì và tiếp tục phát huy kết quả bồi dưỡng chính trị, bồi dưỡng chuyên môn nhằm góp phần thực hiện hiệu quả BDTX và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo.

II. Đối tượng bồi dưỡng

Tất cả cán bộ quản lí giáo dục và giáo viên đang giảng dạy tại trường.

Danh sách Ban chỉ đạo BDTX cấp trường:

TT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ

Ghi chú

1

Nguyễn Văn Liễu

Hiệu trưởng

Trưởng ban

 

2

Trịnh Văn Bình

Phó Hiệu trưởng

Phó trưởng ban

 

3

Dương Văn Cư

Tổ trưởng

Thư ký

 

4

Ninh Văn Dậu

Tổ trưởng

Ủy viên

 

5

Trần Kim Cường

Tổ phó

Ủy viên

 

6

Đinh Viết Bảo

Tổ phó

Ủy viên

 

III. Nội dung, thời lượng bồi dưỡng

1. Nội dung bồi dưỡng 1: 30 tiết/năm học/giáo viên, CBQL

Bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học (Bộ GD&ĐT quy định cụ thể theo từng năm học các nội dung bồi dưỡng về đường lối chính sách phát triển giáo dục THPT, chương trình, sách giáo khoa, kiến thức các môn học, hoạt động giáo dục thuộc chương trình giáo dục THPT)

2. Nội dung bồi dưỡng 2: 30 tiết/năm học/giáo viên, CBQL

Bồi dưỡng các vấn đề đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục và đào tạo của địa phương do Sở GD&ĐT quy định theo năm học của từng môn học trong công văn số 1323/SGDĐT-GDTX ngày 18/7/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai về việc hướng dẫn triển khai BDTX năm học  2017 – 2018.

3. Nội dung bồi dưỡng 3: 60 tiết/năm học/giáo viên, CBQL

Bao gồm các mô đun bồi dưỡng nhằm phát triển năng lực nghề nghiệp liên tục của giáo viên THPT (41 mô đun).

Căn cứ nhu cầu của cá nhân phù hợp với đặc thù đơn vị theo từng thời điểm, khối kiến thức tự chọn trong chương trình bồi dưỡng thường xuyên nhà trường thống nhất 04  mô đun bồi dưỡng trong năm học 2017 – 2018 là:

Yêu cầu chuẩn nghề nghiệp cần bồi dưỡng

Mã mô đun

Tên và nội dung mô đun

Ghi chú

Tăng cường năng lực làm công tác chủ nhiệm

THPT 33

Giải quyết tình huống sư phạm trong công tác chủ nhiệm

1. Một số tình huống thường gặp trong công tác chủ nhiệm ở trường THPT

2. Một số kĩ năng cần thiết khi giải quyết tình huống sư phạm trong công tác chủ nhiệm

3.  Phân tích và giải quyết một số tình huống điển hình trong công tác chủ nhiệm

 

 

Phát triển năng lực tổ chức các hoạt động giáo dục

THPT 34

Tổ chức hoạt động GDNGLL ở trường THPT

1. Vai trò, mục tiêu của HĐNGLL

2. Nội dung tổ chức HĐNGLL

3. Phương pháp tổ chức HĐNGLL

 

THPT 35

Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh THPT

1. Quan niệm và phân loại kĩ năng sống

2. Vai trò và mục tiêu giáo dục kĩ năng sống cho học sinh

3. Nội dung và nguyên tắc giáo dục kĩ năng sống cho học sinh

4. Phương pháp giáo dục kĩ năng sống cho học sinh qua các môn học và hoạt động giáo dục

 

THPT 36

Giáo dục giá trị cho học sinh THPT

1. Quan niệm về giá trị và phân loại giá trị

2. Vai trò và mục tiêu giáo dục giá trị cho học sinh trong giáo dục phổ thông

3. Nội dung giáo dục giá trị cho học sinh

4. Phương pháp giáo dục giá trị cho học sinh THPT qua các môn học và hoạt động giáo dục

 

 

IV. Thời gian, hình thức BDTX

1. Thời gian

- Tháng 8/2017:

+ Học tập, quán triệt Thông tư số 30/2011/ TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 của Bộ GDĐT về việc Ban hành Chương trình BDTX; thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 Ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên tới CBQL, GV;

+ Bồi dưỡng nội dung 1 theo kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Huyện ủy (Trường phối hợp với THPT Chu Văn An lập kế hoạch mời Ban tuyên giáo Huyện ủy Krông Pa tổ chức dạy và chấm bài thu hoạch vào ngày 24,25/8/2017);

+ Nội dung 2 các giáo viên cốt cán đi tập huấn tại tỉnh, tổ bộ môn triển khai lại ở trường và hoàn thành trước ngày 28/8/2017;

+ Giáo viên xây dựng kế hoạch cá nhân và đăng ký nội dung 3, các mô đun tự bồi dưỡng báo cáo tổ bộ môn và Tổ trưởng trình BGH ký duyệt kế hoạch của từng giáo viên trước ngày 30/8/2017;

+ Lãnh đạo nhà trường hoàn thành việc lập kế hoạch BDTX năm học 2017 - 2018 báo cáo kế hoạch cho Sở GD&ĐT Gia Lai.

- Từ tháng 9/2017 đến tháng 3/2018: thực hiện tự bồi dưỡng theo kế hoạch đã phê duyệt.

- Tháng 4/2018: Sinh hoạt theo tổ, nhóm chuyên môn thảo luận, giải đáp thắc mắc, kiểm tra nội dung bồi dưỡng, viết báo cáo tự đánh giá.

- Tháng 5/2018: Đánh giá xếp loại về BDTX; báo cáo kết quả về Sở GD&ĐT Gia Lai.

- Tháng 6+7/2018: Xây dựng kế hoạch BDTX năm học 2018 – 2019.

2. Hình thức bồi dưỡng

Thực hiện qua 3 hình thức: tự học, học tập trung, học từ xa, kết hợp sinh hoạt chuyên đề, hội thảo do tổ chuyên môn, đoàn thể, nhà trường, liên trường...tổ chức.

V. Phương thức đánh giá kết quả BDTX

Thực hiện theo Điểm b, khoản 1,2,3 của Điều 13 tại Thông tư 26/2012/TT-BGDĐT Ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên.

VI. Hồ sơ BDTX

1. Cá nhân

- Sổ học tập bồi dưỡng thường xuyên;

- Kế hoạch cá nhân;

- Tài liệu theo từng nội dung quy định;

- Báo cáo kết quả BDTX của cá nhân;

- Giấy chứng nhận kết quả BDTX.

2. Tập thể

- Kế hoạch BDTX của nhà trường, tổ chuyên môn;

- Sổ theo dõi, danh sách giáo viên tham gia bồi dưỡng;

- Báo cáo kết quả đánh giá, xếp loại BDTX.

VII. Tổ chức thực hiện

1. Trách nhiệm của lãnh đạo nhà trường

-  Hướng dẫn giáo viên xây dựng kế hoạch BDTX; xây dựng kế hoạch BDTX giáo viên của nhà trường và tổ chức triển khai kế hoạch BDTX giáo viên của nhà trường theo thẩm quyền và trách nhiệm được giao. Quản lí, chỉ đạo, kiểm tra công tác BDTX giáo viên của các tổ chuyên môn.

- Phê duyệt kế hoạch BDTX của từng giáo viên; tổ chức đánh giá, tổng hợp, xếp loại, báo cáo kết quả BDTX của giáo viên theo quy định.

- Đảm bảo các điều kiện về kinh phí, cơ sở vật chất, tài liệu, trang thiết bị phục vụ công tác BDTX theo quy định; hợp đồng đối với các cơ sở giáo dục hoặc giao nhiệm vụ cho cán bộ cốt cán thực hiện nhiệm vụ BDTX cho giáo viên theo hình thức tập trung. Thực hiện chế độ, chính sách của Nhà nước và của địa phương đối với giáo viên tham gia BDTX.

- Đề nghị các cấp có thẩm quyền quyết định khen thưởng hoặc xử lý đối với tổ chức, cá nhân có thành tích hoặc vi phạm trong việc thực hiện Quy chế.

2. Trách nhiệm của tổ chuyên môn, giáo viên

- Tổ chuyên môn có trách nhiệm xây dựng kế hoạch BDTX của tổ; kiểm tra việc xây dựng kế hoạch BDTX của giáo viên trình BGH phê duyệt; tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả BDTX của giáo viên; đặc biệt tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra đối với các giáo viên trong tổ.

- Tổ chức triển khai, đánh giá giáo viên, tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện với Ban giám hiệu.

- Giáo viên phải có kế hoạch tự bồi dưỡng và tham gia bồi dưỡng theo kế hoạch đã phê duyệt; báo cáo kết quả BDTX theo năm học.

 

Nơi nhận:

- Phòng GDCN&GDTX (báo cáo);

- Tổ chuyên môn (theo dõi);

- Giáo viên (thực hiện);

- Lưu VT; Hồ sơ CM

TM. BAN CHỈ ĐẠO

PHÓ TRƯỞNG BAN

 

 

 

 

 

              Trịnh Văn Bình

 

 

Tác giả: Trịnh Văn Bình
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website