Tổ Tự Nhiên

 • Trần Kim Cường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng chuyên môn
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Hóa học
  • Email:
   trankimcuong6@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Công tác chuyên môn Tổ Tự nhiên;
   - Công tác BCH Công đoàn;

   - Xây dựng kế hoạch, báo cáo của Tổ Chuyên môn;

   - Phụ trách các phong trào do các cấp trên phát động.

   - Công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ.