Ban Giám hiệu

 • Trịnh Văn Bình
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Vật lý - KTCN
  • Email:
   trinhvanbinhdth@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Công tác kiểm tra, giám sát;
   - Công tác chính trị tư tưởng (Chủ trì);

   - Công tác thi đua khen thưởng của Nhà trường và Công đoàn CS;

   - Công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ (Chủ trì);
   - Phụ trách phát triển Đảng trong CC, VC;
   - Công tác chuyên môn (Chủ trì);
   - Phổ biến các văn bản (Chủ trì);
   - Biên soạn các văn bản.

 • Nguyễn Văn Liễu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Hóa học
  • Email:
   nguyenvanlieucva2014@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Phụ trách chung;

   - Chuẩn bị nội dung và chủ trì các buổi sinh hoạt chi bộ;

   - Công tác chính trị tư tưởng (Chủ trì);

   - Công tác tổ chức, xây dựng và kiểm tra (Chủ trì);

   - Công tác chuyên môn;

   - Phổ biến các văn bản;

   - Biên soạn các văn bản.